Експертна оцінка


Оцінка - процес визначення вартості майна за встановленою процедурою на певну дату.

Оцінка та оціночна діяльність регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Оцінка, відповідно до законодавства, може проводитися тільки професійними оцінювачами - сертифікованими фахівцями, які мають відповідні кваліфікаційні документи, видані Фондом державного майна України.

Необхідність проведення оцінки виникає у власника в разі прийняття ним будь-яких управлінських або інвестиційних рішень.

Найбільш часто власники (інвестори) стикаються з оцінкою в таких ситуаціях:

• купівля-продаж, оренда майна;

• дарування майна;

• оформлення спадщини;

• визначення бази оподаткування;

• передача майна в заставу при банківському кредитуванні;

• страхування майна;

• визначення розміру збитків;

• розподіл майна;

• судові спори;

• продаж (переуступка) частки у статутному фонді підприємства;

• операції з акціями та іншими цінними паперами;

• бухгалтерська переоцінка основних засобів підприємства;

• оцінка для цілей МСФЗ (при трансформації бухгалтерської звітності);

• банкрутство, ліквідація підприємства.

При проведенні оцінки, за погодженням із замовником, можуть визначатися різні види вартості:

• ринкова вартість;

• ліквідаційна вартість;

• вартість ліквідації;

• інвестиційна вартість.

Найбільш часто законодавством передбачена необхідність визначення саме ринкової вартості.

Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

Процедура оцінки майна передбачає такі етапи:

• попереднє ознайомлення з об'єктом оцінки з метою визначення обсягів і термінів виконання робіт, а також з'ясування мети оцінки і виду вартості, яка визначатиметься;

• укладання договору на оцінку, в якому визначаються істотні умови: об'єкт оцінки, мета оцінки, вид вартості, дата оцінки;

• збір оцінювачем інформації про об'єкт, ознайомлення з наявною документацією, інспектування об'єкту і його фотофіксація;

• обробка отриманої інформації та наданої документації, виконання розрахунків, визначення вартості та інші оціночні процедури;

• складання звіту про оцінку майна.

Замовником роботи з оцінки майна може бути власник майна або уповноважена ним особа (співвласник, представник за дорученням, адвокат і т.д.).

Результатом проведення роботи оцінювача є звіт про оцінку майна, а також висновок про вартість майна. Ці документи передаються замовнику роботи.