Переоцінка основних засобів підприємства

Переоцінка основних засобів підприємства Переоцінка основних засобів (основних фондів) проводиться підприємством для приведення вартості основних засобів, що фактично склалася в бухгалтерському обліку, до її реального ринкового рівня.

Нерівномірна динаміка ринкових цін на окремі елементи основних фондів (особливо та динаміка, яка спостерігалась в 90-х рр.) призвела до спотвореного уявлення про реальну вартість вже діючих основних фондів підприємств, а отже - до спотвореного бухгалтерського обліку, недостовірного визначення суми амортизаційних відрахувань, собівартості товарів або послуг, рентабельності, оподатковуваної бази. Звичайно ж, особливо різко це проявилося в періоди, коли спостерігалися високі темпи інфляції.

Недооцінка основних засобів спотворює фінансові показники підприємства, обмежує потреби в інвестиціях на оновлення основних фондів. При знеціненні основних засобів внаслідок інфляції перекручена амортизація не може забезпечити повне відшкодування майна підприємства, що амортизується та вибуває. Проведення ж переоцінки основних засобів за ринковою вартістю дає змогу підприємству накопичувати фінансові ресурси, достатні для реновації основного капіталу.

Як свідчить практика, сьогодні операції з проведення переоцінки (дооцінки або уцінки) основних засобів у бухгалтерському обліку підприємства стають все більш поширеними. Ймовірно, це пов'язано з тим, що власники (акціонери) стали все більше уваги приділяти «джерелу своїх доходів» - бухгалтерському прибутку, та, як наслідок, хочуть бачити максимально об'єктивну картину - справедливу вартість активів, зокрема, основних засобів (основних фондів).

Нагадаємо, що переоцінка основних засобів підприємства повинна здійснюватися сертифікованим суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем), який має відповідний сертифікат Фонду державного майна України і діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність».

Предметом переоцінки основних фондів на підприємстві є:

• об'єкти нерухомості - будівлі, споруди, передавальні пристрої тощо;

• робочі силові машини та обладнання;

• вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої;

• обчислювальна техніка, інша оргтехніка;

• транспортні засоби;

• інструмент;

• виробничий і господарський інвентар;

• інші види основних фондів, які діють, знаходяться на консервації або в резерві, підготовлені до списання, але не оформлені у встановленому порядку відповідними актами.

Переоцінка основних засобів дозволить наблизити балансову вартість майна підприємства до ринкової, а значить - оптимізувати бухгалтерський облік та оподаткування.

Результати переоцінки основних засобів можуть бути використані:

• у разі залучення інвестицій (у т.ч., наприклад, для визначення заставної вартості при отриманні кредиту і т.д.);

• у разі визначення ринкової вартості чистих активів підприємства (наприклад, при ухваленні рішення про продаж бізнесу);

• при запланованому продажу окремих об'єктів (оптимізується податок на прибуток);

• при запланованому збільшенні статутного капіталу (яке може знадобитися, наприклад, для залучення коштів шляхом випуску облігацій і т.д.);

• при запланованій реструктуризації;

• з метою фінансового аналізу для уточнення формування собівартості продукції підприємства та її ціни.

Слід нагадати, що необхідно розрізняти поняття «основні фонди» і «основні засоби». За своїм складом, суспільним призначенням та економічною сутністю основні фонди не відносяться до фінансових категорій, тому їх не можна ототожнювати з поняттям «основні засоби», тобто основні фонди - це економічна категорія, в той час як основні засоби - це фінансова категорія. Тому в бухгалтерському обліку основні фонди підприємства, які обліковуються за первісною або відновною вартістю, відображаються в активі балансу по рядку «Основні засоби».

При переоцінці основних засобів з метою бухгалтерського обліку оцінювачем визначається справедлива (ринкова) вартість, тобто вартість основних засобів, з урахуванням ринкових цін і тарифів на дату переоцінки основних засобів, включаючи витрати на придбання (будівництво), транспортування, монтаж об'єктів, митні платежі і т.д. Дана вартість також враховує технічний стан основних засобів на момент переоцінки, їх фізичний, функціональний і економічний знос.

Зважаючи на вищесказане, підкреслимо, що у разі, коли в бухгалтерському обліку підприємства присутнє значне відхилення (збільшення або зменшення) залишкової вартості об'єкта основних засобів від його справедливої (ринкової) вартості підприємство приймає рішення про переоцінку об'єкта основних засобів на дату балансу.

При переоцінці об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Тобто по всіх об'єктах основних засобів даної групи перевіряється, відповідає їх остаточна вартість справедливій вартості відповідних об'єктів. При наявності відхилень об'єкти основних засобів дооцінюються або уцінюються - за справедливою вартістю.

Відомості про зміни первісної вартості та сум зносу основних засобів заносяться підприємством до реєстру їх аналітичного обліку (інвентарна картка обліку основних засобів, книга обліку основних засобів).

При проведенні переоцінки об'єкта основних засобів змінюються в однакових пропорціях первісна вартість об'єкта та сума накопиченого зносу, крім випадку, коли залишкова вартість об'єкта, що переоцінюється, дорівнює нулю.

Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта на його залишкову вартість на дату переоцінки.

Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена первісна вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта, в результаті чого переоцінена залишкова вартість об'єкта буде дорівнювати його справедливій вартості.

Зауважимо, що переоцінка основних засобів, яка здійснюється досвідченими фахівцями Експертно-оціночної компанії «Система», є сьогодні не тільки оціночною процедурою перерахунку вартості основних засобів, а і процесом, в ході якого кваліфіковані експерти-оцінювачі можуть надати підприємству у разі потреби послуги з інвентаризації основних засобів та активів підприємства, нададуть консультації щодо порядку ведення бухгалтерського обліку основних засобів, вироблення оптимальних моделей з точки зору фінансів та оподаткування.