Статті

Про рецензування звітів про оцінку — 20 травня 2014 р.

Про рецензування звітів про оцінку Іноді, під час розгляду спірних питань, пов’язаних із використанням звіту про оцінку (звіту оцінювача), виникає питання щодо відповідності звіту вимогам законодавства стосовно оцінки майна.

Відповідь на таке питання - чи відповідає звіт про оцінку вимогам чинного законодавства - може бути наданий шляхом проведення рецензування звіту.

Процедура рецензування звітів про оцінку передбачена ст.13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають заінтересованість у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності.

Підставою для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна.

Рецензування звіту про оцінку майна можуть виконувати:

- оцінювачі, які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна,

- експертні ради, що спеціально створені саморегулівними організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - членами саморегулівної організації,

- оцінювачі, які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна та працюють у Фонді державного майна України, а також інших органах, що є суб’єктами оціночної діяльності.

Рецензування звіту про оцінку майна, якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є обов'язковим.

Якщо письмовим запитом про необхідність проведення рецензування звіту про оцінку майна встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість майна, така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна. У цьому випадку рецензент здійснює або забезпечує здійснення оцінки майна в порядку, встановленому нормативно-правовими актами з оцінки майна.

Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на платній основі.

Якщо рецензування звіту про оцінку майна проводиться оцінювачем, який працює в органі державної влади або на запити органів державної влади, то таке рецензування проводиться безкоштовно у зв'язку з виконанням посадових обов'язків - в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

Однією з найпоширеніших ситуацій на ринку оціночної діяльності є звернення замовника з метою рецензування звіту до експертної ради саморегулівної організації оцінювачів. На даний час таких організацій в Україні - 7 (повний перелік саморегулівних організацій оцінювачів).

Загальні вимоги до рецензування звіту про оцінку майна визначені Національним стандартом №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою КМУ від 10.09.2003 р. №1440.

Рецензування полягає у неупередженому об'єктивному розгляді оцінки майна особою, яка не має особистої матеріальної або іншої заінтересованості в результатах такої оцінки, відповідно до напряму та спеціалізації її кваліфікаційного свідоцтва.

За результатами своєї роботи рецензент готує рецензію у письмовій формі, яку скріплює підписом. Рецензія не повинна містити власного висновку про вартість об'єкта оцінки. Будь-які судження про вартість об'єкта оцінки, виражені у грошовій формі, можуть відображатися рецензентом виключно у формі звіту про оцінку майна, складеному у повній формі відповідно до вимог національних стандартів.

У рецензії повинні зазначатися:

- підстави проведення рецензування;

- повна назва звіту про оцінку майна, що був об'єктом рецензування, відомості про його виконавців, їх кваліфікацію та висновок про можливість проведення зазначеними особами оцінки майна відповідно до правових вимог провадження професійної оціночної діяльності;

- строк проведення рецензування і дата підписання рецензії;

- висновок про обґрунтованість вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

- висновок про зібрані виконавцем звіту про оцінку майна вихідні дані та іншу інформацію (їх повнота, достатність для проведення оцінки майна та розкриття у звіті);

- висновок про відповідність і правильність застосування під час проведення оцінки методичних підходів, методів та оціночних процедур з урахуванням мети і бази оцінки, обґрунтованість використаних припущень;

- загальний висновок про достовірність оцінки майна.

Рецензія може містити перелік аргументованих рецензентом зауважень до звіту про оцінку майна, у тому числі застереження про можливість впливу цих зауважень на достовірність оцінки майна.

У процесі рецензування рецензент не повинен брати до уваги будь-яку додаткову інформацію про об'єкт оцінки або подібне майно, що виникла після дати складення звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна до дати підписання рецензії.

Рецензія повинна містити висновок про відповідність звіту вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та про можливість його використання з відповідною метою, у тому числі про достовірність оцінки майна.

Звіт про оцінку за результатами рецензування класифікується рецензентом за такими ознаками (категоріями):

- звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

- звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;

- звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;

- звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Експертно-оціночна компанія «Система»

eacs.com.ua