Статті

Визначення ринкової вартості акцій - незалежна (експертна) оцінка та судова експертиза — 17 січня 2014 р.

Визначення ринкової вартості акцій - незалежна (експертна) оцінка та судова експертиза Визначення ринкової вартості акцій підприємства може здійснюватися шляхом проведення:

- незалежної оцінки (її ще називають «експертною оцінкою»), яку проводить оцінювач, що має відповідне кваліфікаційне свідоцтво (або сертифікат) Фонду державного майна - за спеціалізацією 2.1 (оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів);

- судової експертизи, яку проводить судовий експерт, що має відповідне кваліфікаційне свідоцтво Міністерства юстиції (або, наприклад, КНДІСЕ) - за спеціалізацією 16.1 (оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів).

Оцінювачі у своїй роботі керуються Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а судові експерти - відповідно Законом України «Про судову експертизу».

Підставою для проведення незалежної оцінки може бути договір із замовником або рішення суду, в той час як для судової експертизи - тільки рішення суду або постанова (клопотання) правоохоронних органів.

Відносно судової експертизи - при визначенні вартості акцій - звертаємо Вашу увагу на те, що експертні роботи саме за спеціалізацією 16.1 (оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів) сьогодні здійснюються тільки через державні експертні установи (наприклад, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз) - зважаючи на відсутність в даний час подібних фахівців в приватних експертних установах.

При цьому підкреслимо, що поширеною помилкою є теза про те, що визначення вартості акцій проводять в рамках судової економічної експертизи (тобто спеціалізації 11.1, 11.2, 11.3). Ця теза помилкова - такі фахівці в приватних структурах дійсно сьогодні є, проте судові експерти-«економісти» оцінку акцій не проводять. Її проводять тільки судові експерти спеціалізації 16.1 (оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів). Тому, в разі необхідності проведення саме судової експертизи, сторонам судового спору потрібно в даному випадку клопотати про проведення такої роботи в однієй з державних експертних установ (наприклад, КНДІСЕ).

При проведенні як незалежної оцінки, так і судової експертизи - з метою визначення ринкової вартості акцій - замовнику необхідно надати спеціалісту (тобто оцінювачу або судовому експерту) досить великий масив інформації. Як правило, наявність тільки балансу та фінансової звітності підприємства (які стосовно, наприклад, публічних акціонерних товариств сьогодні є загальнодоступними в мережі інтернет) для проведення оцінки акцій є недостатньою.

Найбільш повний, однак орієнтовний перелік необхідної документації може виглядати наступним чином.

Стандартизований (орієнтовний) перелік документів, необхідних для проведення оцінки бізнесу (пакета акцій, частки в статутному фонді, цілісного майнового комплексу підприємства і т.д.)

1) Довідка з короткою характеристикою підприємства (дата створення, історія, організаційна структура, кількість персоналу, основна номенклатура продукції, короткий опис технологічного процесу, інформація про завантаження виробничих потужностей, становище підприємства на ринку і в регіоні, основні ринки збуту, постачальники, конкуренти і т.д.).

2) Статутні та реєстраційні документи підприємства.

3) Баланс та звіт про фінансові результати підприємства (за останні 3 роки, в т.ч. за останній рік - поквартально, а також обов'язково - станом на дату оцінки).

4) Відомість основних засобів підприємства з даними про первісну та залишкову балансову вартість, а також обов'язково - з даними про дату введення в експлуатацію.

5) Правовстановлюючі та реєстраційні документи на земельні ділянки (акт на право власності або постійного користування, договір оренди, документи нормативної оцінки, розрахунок земельного податку тощо).

6) Генеральний план забудови основної території підприємства.

7) Інформація про об'єкти транспортних та інженерних комунікацій території підприємства (автошляхи, залізнична гілка, газопровід, лінія електропередач і т. д.).

8) Для нерухомості - документи БТІ на будівлі і споруди (технічні паспорти БТІ) або довідкова інформація про будівельно-технічні параметри будівель і споруд - поверховість, конструктиви, площа, будівельний об’єм і т.д. (якщо така інформація в документах БТІ відсутня).

9) Для машин і устаткування - інформація з описом технічних даних (назва обладнання, виробник, рік випуску, дата введення в експлуатацію, функціональне призначення, продуктивність, потужність, дані про ремонти або консервації і т.д.), акти технічного стану (в разі наявності).

10) Для транспортних засобів - технічні паспорти, дані про пробіг, про проведені капітальні ремонти, про заміну ключових вузлів і агрегатів, акти технічного стану (у разі наявності).

11) Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості, а також розшифровка інших істотних статей балансу (у разі необхідності).

12) Інформація про наявність кредитів, заборгованостей, застав, судових процесів, виконавче провадження, арешти майна та інші обтяження активів підприємства.

13) Інформація про заплановані капітальні вкладення на підприємстві в найближчі 5 років.

14) Бізнес-план підприємства (у разі наявності).

15) Аудиторські звіти за останній рік (у разі наявності).

16) Інформація про оцінки акцій підприємства, які проводилися за останній рік (у разі наявності).

17) Відомості про виплачені дивіденди власникам акцій підприємства за останній рік (у разі наявності).

18) Відомості про укладені договори купівлі-продажу акцій підприємства за останній рік (у разі наявності).

Всі документи надаються підприємством у вигляді копій, завірених печаткою, або у вигляді спеціально підготовлених аналітичних довідок з печаткою підприємства (форма таких довідок зазвичай узгоджується з оцінювачем в кожному окремому випадку).

Після більш детального ознайомлення з об'єктом оцінки вищевказаний перелік документів може бути відповідно розширений або скорочений оцінювачем.

При цьому також зауважимо, що в силу специфіки того чи іншого виду бізнесу, до якого належить дане підприємство, даний перелік документів може бути істотно видозмінений (наприклад, у разі оцінки акцій банківських, фінансових, страхових установ тощо).

У кожному конкретному випадку, залежно від структури балансу, оцінювачу може знадобиться більш детальна розшифровка тієї чи іншої статті балансу підприємства. Наприклад, поширеною ситуацією для великого підприємства є необхідність надання ним детальної розшифровки довгострокових фінансових інвестицій (стор. 045 балансу) і поточних фінансових інвестицій (стор. 220 балансу), які, цілком ймовірно, можуть включати пакети акцій інших акціонерних товариств, якими володіє дане підприємство, або частки в якихось товариствах з обмеженою відповідальністю.

Така інформація, мінімально, повинна включати відомості про назву акціонерного товариства, розмір пакета акцій, кількість акцій і т.д. Якщо такі пакети акцій є значущими, це може означати для оцінювача необхідність переоцінки даних інвестицій (тобто пакетів акцій), а значить - активів і пасивів цих підприємств. Часто буває, що частина даної інформації може виявитися важкодоступній, через що виконання роботи з оцінки акцій може серйозно затягнутися.

Важливим моментом є також те, що оцінка акцій, за своєю суттю, є оцінкою бізнесу. Тому механізм визначення ринкової вартості як 100% акцій підприємства (тобто всього бізнесу), так і окремо взятих пакетів акцій (наприклад, 75%, 40%, 5% і т.д.), є ідентичним. Тільки після визначення вартості бізнесу цілком (100% акцій) визначається вартість відповідної частки, із застосуванням, у разі необхідності, відповідних механізмів «надбавки за контрольність» (чи «знижки на неконтрольність»).

Навіть для оцінки однієї акції підприємства, у разі відсутності даних про угоди з продажу акцій підприємства за останній час, необхідно спочатку провести оцінку всього підприємства, вивчити цілком його фінансово-економічне становище, інформацію про його господарську діяльність і т. д.

Зважаючи на вищесказане, можна зробити висновок, що оцінка акцій підприємства є трудомістким і непростим видом оцінки, у зв'язку з чим при проведенні даної роботи оцінювачу в обов'язковому порядку необхідно спілкуватися з адміністрацією підприємства, акції якого оцінюються, з його бухгалтерією, фінансовим відділом, головним інженером і т.д. - для того, щоб оперативно отримати всю необхідну для роботи документацію та провести оцінку в суворій відповідності до чинного законодавства.

Експертно-оціночна компанія «Система»

eacs.com.ua